پاسکوپلاس

برای این آزمایش ها باید ناشتا باشیم

سه شنبه, 2 آبان 1402
  1. آزمایشات چربی: چربی خون حداقل از 14 ساعت قبل زمان آزمایش از میل کردن هر وعده غذایی بپرهیزید.
  2. آزمایش قند: قند خون 8-12 ساعت قبل از انجام آزمایش باید از میل کردن هر وعده غذایی بپرهیزید.
  3. آزمایش آهن: بهتر است از 4 ساعت قبل آزمایش از میل کردن هر وعده غذایی بپرهیزیدو از 2 روز قبل از خوردن مکمل ای غذایی نیز بپرهیزید.
  4. آزمایش سدیم: قبل از آزمایش بهتر است از 4 ساعت قبل آزمایش از میل کردن هر وعده غذایی بپرهیزید.
  5. آزمایش پتاسیم: 4 ساعت قبل آزمایش از میل کردن هر وعده غذایی بپرهیزید.
  6. آزمایش آنزیم های کبدی: قبل از آزمایش آنزیم های کبدی باید از 12 ساعت قبل از میل کردن هر وعده غذایی بپرهیزید.
  7. آزمایش اسید اوریک: قبل از این آزمایش باید از 4 ساعت قبل از میل کردن وعده غذایی و از 24 ساعت قبل از خوردن گوشت بپرهیزید.
نظر خود را وارد نمایید