پاسکوپلاس

اعلامیه حریم خصوصی

پاسکوپلاس بـا تـاکید بـر احـترامی که بـراي حـریم شخصی کاربـران قـائـل اسـت، بـراي خـرید، ثـبت نـظر یا اسـتفاده از بـرخی امکانـات وبسـایت اطـلاعـاتی را از کاربـران درخـواسـت می کند تـا بـتوانـد خـدمـاتی امـن و مـطمئن را بـه کاربـران ارائـه دهـد. بـراي ارسـال سـفارش، اطـلاعـاتی مـانـند ادرس، شـماره تـلفن و ایمیل مـورد نیاز اسـت. همچنین آدرس، ایمیل و تـلفن هـایی که مشـتري در پـروفـایل خـود ثـبت می کند، تـنها آدرس، ایمیل و تـلفن هـاي رسمی و مورد تایید مشتري است و تمام مکاتبات و پاسخ هاي شرکت از طریق آنها صورت می گیرد.

بـنابـراین درج آدرس، ایمیل و شـماره تـماس هـاي هـمراه و ثـابـت تـوسـط مشـتري، بـه مـنزلـه مـورد تـایید بـودن صـحت آنـها اسـت.

بـاید تـاکید شـود که حـفظ و نگهـداري رمـز عـبور و نـام کاربـري بـر عهـده کاربـران اسـت و لـذا بـراي جـلوگیري از هـرگـونـه سـواسـتفاده احـتمالی، کاربـران نـباید آن اطـلاعـات را بـراي شـخص دیگري فـاش کنند. در صـورتی که کاربـر شـماره هـمراه خـود را بـه فـردي دیگر واگـذار کرد، جهـت جـلوگیري از سـواسـتفاده یا مشکلات احـتمالی کاربـران بـاید شـماره موبایل خود را در پروفایل تغییر داده و شماره جدیدي ثبت نمایند.

مسـئولیت هـرگـونـه خـسارت احـتمالی که نـاشی از عـدم رعـایت مـوارد فـوق الـذکر تـوسـط کاربـر بـاشـد، بـا خـود کاربـر بـوده وکاربـر حـق هـر گـونـه ادعـا علیه پاسکوپلاس را از خـود سـلب می کند. پاسکوپلاس هـویت شخصی کاربـران را محـرمـانـه می دانـد و اطـلاعـات شخصی آنـان را بـه هیچ شـخص یا سـازمـان دیگري مـنتقل نمی کند.

پاسکوپلاس بـراي حـفاظـت و نگهـداري اطـلاعـات و حـریم شخصی کاربـران هـمه تـوان خـود را بـه کار می گیرد و امیدوار اسـت که تجربه خریدي امن، راحت و خوشایند را براي همه کاربران فراهم آورد.