پاسکوپلاس

بهترین ساعات مطالعه

شنبه, 20 خرداد 1402

* 6تا 10: مطالعه درس تخصصی زیرا در این ساعت منطق و حافظه در قوی ترین وضعیت است.

*10 تا12 : درسی که از آن می ترسید زیرا مغز در پرانرژی ترین حالت است.

* 12 تا 15: یه چرت کوچک و درس سبک زیرا انرژی مغز افت کرده و نیاز به شارژ دارد.

* 15 تا 18: مطالعه درس سخت زیرا مغز در قله دوم انرژی است.

* 18 تا 21: مطالعه درسی که دوست دارید زیرا یواش یواش انرژی مغز تحلیل می رود.

* 21 تا 24 : مرور درس ها زیرا مغز داده های طول روز را طبقه بندی می کند.

نظر خود را وارد نمایید