0

در سال جدید فرهنگ سازی کنیم که ...

چهارشنبه, 15 فروردین 1403
 1. سرزده به خانه کسی نرویم.
 2. از بچه ها نپرسیم پدرت را بیشتر دوست داری یا مادرت را؟
 3. از بچه های فامیل راجع به معدل درسیشان نپرسیم.
 4. راجع به متراژ و قیمت خانه صاحبخانه از او نپرسیم.
 5. راجع به قد، وزن، و مسائل شخصی افراد نپرسیم.
 6. از عروس و داماد خود به فرزندانمان بدگویی نکنیم.
 7. وقتی برایمان مهمان می آید تلویزیون را خاموش کنیم.
 8. در تربیت فرزند دیگران دخالت نکنیم.
 9. هدایایی که برای ما مناسب نبودند به دیگران هدیه ندهیم.
 10. در مکان های عمومی اگر فرد سالمندی ایستاده ما ننشینیم.
 11. موقع رانندگی داخل ماشین بغلی را نگاه نکنیم.
 12. همیشه زباله های خود را تفکیک کنیم.
 13. همیشه در پله برقی ها در سمت راست بایستیم و سمت چپ را همیشه برای افرادی که عجله دارند خالی بگذاریم.
نظر خود را وارد نمایید