پاسکوپلاس

راه های داشتن زندگی شاد

شنبه, 18 شهریور 1402
 1. بدن خود را سالم نگه دارید.
 2. دست از فکر کردن زیاد بردارید.
 3. موفقیت های خود را هرروز ثبت کنید.
 4. لبخند بزنید.
 5. مهارت های جدید بیاموزید.
 6. از مهارت خود به دیگران آموزش دهید.
 7. ایجاد یک لیست قدردانی.
 8. برنامه تفریح داشته باشید.
 9. با افراد حامی و راهنما زندگی خود را احاطه کنید.
 10. مراقبت از حیوان خانگی.
 11. به دنبال خوبی باشید.
 12. تلویزیون را خاموش کنید.
 13. زمان استراحت کافی داشته باشید.
 14. دیگران را ببخشید.
 15. فعال باشید.
نظر خود را وارد نمایید