پاسکوپلاس

قانون جذب 21 روزه را باور داشته باشید

دوشنبه, 29 خرداد 1402

* روز اول آزاد کردن ذهن

* روز دوم فضای زندگی

* روز سوم به دنبال اهداف

* روز چهارم اهدافتان را روی کاغذ بنویسید

* روز پنجم برنامه ریزی مرحله به مرحله

* روز ششم ساختن تخته آرزوها

* روز هفتم آواز انگیزشی

* روز هشتم تصورات درونی

* روز نهم طراحی تاییدها

* روز دهم نوشتن رویاهاا

* روز یازدهم کشف الگوهای منفی

* روز دوازدهم تغییر الگو فکری منفی

* روز سیزدهم ارزش درونی

* روز چهاردهم اتصال به یک نشانه

* روز پانزدهم تصویر سازی چند بعدی

*روز شانزدهم دفترچه یادداشت

* روز هفدهم بازبینی برنامه

* روز هجدهم به دنبال نشانه ها

* روز نوزدهم عشق ورزیدن

* روز بیستم زندگی کردن رویاها

* روز بیست و یکم رها کردن خواسته ها

نظر خود را وارد نمایید