پاسکوپلاس

قوانین آرامش و جذب انرژی

سه شنبه, 7 آذر 1402
  1. قانون خلاء: هرچه انسان از کینه و حسد و دروغ تهی باشد؛ بیشتر ذهنش جذب موهبت های الهی می شود.
  2. قانون بارش: فوران کردن بی مضایقه بخشیدن؛ بارش مهر و عشق.
  3. قانون نظم: همیشه بی نظمی، برکت رو از بین میبره و از ما میگیره.
  4. قانون پاکی: پاکی جذب پاکی می شود؛ پس خودتان را پاک کنید تا رحمت الهی برایتان جاری شود و این پاکی فقط منحصر به پاکی جسم نیست؛ بلکه پاکی ذهن، دل، زبان و اندیشه می باشد.
  5. قانون سحرخیزی: انرژی عالم هستی از اول صبح، هرچه به روز نزدیکتر می شود کمتر می شود؛ اوج انرژی ها اول صبح است.
  6. قانون هماهنگی: موفقیت یعنی پیشبرد تمامی جنبه های زندگی به صورت هماهنگ.
  7. قانون تنوع: هرچند وقت یکبار وسایل خانه را جابه جا کنیم؛ لباس های رنگارنگ بپوشیم و از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کنیم چون خستگی می آورد.
  8. قانون جمع: یعنی باهم بودن؛ جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.
نظر خود را وارد نمایید