پاسکوپلاس

ماه های ایران باستان و معنی آنها

شنبه, 6 خرداد 1402
 1. فروردین: فروتینام به معنی فروهر افراد پاک
 2. اردیبهشت: اشاوهیشتا به معنی ایزد نگهبان آتش
 3. خرداد: هوروتات به معنی ایزد نگهبان آب
 4. تیر: تیشریه به معنی ایزد باران
 5. مرداد: امرتات به معنی ایزد نگهبان گیاهان
 6. شهریور: خشروئیه به معنی ایزد نگهبان فلزات
 7. مهر: میثر به معنی ایزد روشنایی
 8. آبان: آپ به معنی ایزد آب
 9. آذر: آتر به معنی ایزد آتش
 10. 10. دی: داثوش به معنی اهورا مزدا
 11. بهمن: وهومنه به معنی ایزد نگهبان حیوانات
 12. اسفند: اسپنتا آرمیتی به معنی ایزد نگهبان زمین
نظر خود را وارد نمایید