پاسکوپلاس

مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

دوشنبه, 8 اسفند 1401
  1. ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی tax.gov.ir
  2. تهیه پایانه فروشگاهی جهت صدور صورتحساب و در صورت وجود، انجام اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط اعلامی سازمان
  3. اخذ گواهی امضا الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در نشانی gov.ir موجود می باشد.
  4. ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانی tax.gov.ir این مرحله شامل ورود به کارپوشه انتخاب، پرونده انتخاب بخش عضویت و تکمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات بارگذاری گواهی امضا الکترونیک و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی می باشد.
  5. پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استانداردهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان به نشانی ir
  6. اخذ شناسه کالا / خدمات جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی قرار داده شده استir
  7. دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ مشمول مالیات بر ارزش افزوده از سامانه دریافت شناسه کالا خدمات به نشانی tax.gov.ir
  8. صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی حسب ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور (اسناد مرتبط با آن در درگاه سازمان به نشانی ir بارگذاری شده است.) ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
  9. ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
نظر خود را وارد نمایید