پاسکوپلاس

هر عدد چند صفر دارد

سه شنبه, 18 بهمن 1401

شاید شما ندانید اما ما در این متن  به شما می گوییم که هر عدد چندتا صفر دارد:

میلیون شش صفر دارد.                                                                            

میلیارد نه صفر دارد.                                                                        

بیلیون دوازده صفر دارد.                                                                            

بیلیارد پانزده صفر دارد.                                                                                

تیریلیون هجده صفر دارد.                                                                      

تیریلیارد بیست و یک صفر دارد.

کیزیلیون بیست و چهار صفر دارد.

کیزیلیارد بیست و هفت صفر دارد.

سینکلیون سی صفر دارد.

سینکلیارد سی و سه صفر دارد.

سیزیلیون سی و شش صفر دارد.

سیزیلیارد سی و نه صفر دارد.

سیتلیون چهل و دو صفر دارد.

سیتلیارد چهل و پنج صفر دارد.

ویتلیون چهل و هشت صفر دارد.

ویتلیارد پنجاه و یک صفر دارد.

تیفلیون پنجاه و چهار صفر دارد.

تیفلیارد پنجاه و شش صفر دارد.

دیشلیون پنجاه و نه صفر دارد.

 

نظر خود را وارد نمایید