پاسکوپلاس

کلیدهای میانبر کاربردی در اکسل

يكشنبه, 16 مهر 1402
 • Ctrl + N: ساخت یک دفتر کار جدید
 • Ctrl + O: باز کردن یک دفتر کار جدید
 • Ctrl + S: ذخیره‌ی دفتر کار
 • F12: باز کردن کادر «Save As»
 • Ctrl + W: بستن یک دفتر کار
 • Ctrl + F4: بستن اکسل
 • F4: دستور یا عمل قبلی را تکرار می‌کند. برای مثال اگر آخرین کاری که انجام داده بودید نوشتن عبارت «Hello» در یک سلول بوده است یا رنگ فونت را تغییر داده‌اید، می‌توانید بر روی یک سلول دیگر کلیک کرده و کلید F4 را فشار دهید تا این عمل بر روی سلول جدید تکرار شود.
 • Shift + F11: افزودن یک کاربرگ (WorkSheet) جدید
 • Ctrl + Z: بازگردانی عمل قبلی
 • Ctrl + Y: انجام مجدد عمل بازگردانی شده
 • Ctrl + F2: باز کردن حالت پیشنمایش چاپ (Print Preview)
 • F1: باز کردن پنل «Help»
 • Alt + Q: باز کردن کادر «Tell me what you want to do»
 • F7: بررسی املای کلمات
 • F9: محاسبه‌ی تمام کاربرگ‌های موجود در دفتر کارهای باز
 • Shift + F9: محاسبه‌ی کاربرگ‌های فعال
 • Alt: روشن یا خاموش کردن راهنمای کلیدها
 • Ctrl + F1:  نمایش یا عدم نمایش زبانه‌ها
 • Ctrl + F: جست‌وجو در صفحه گسترده یا استفاده از ابزار «Find and Replace»
 • Alt + F: باز کردن زبانه‌ی «File»
 • Alt + H: باز کردن زبانه‌ی «Home»
 • Alt + N: باز کردن زبانه‌ی «Insert»
 • Alt + P: باز کردن زبانه‌ی «Page Layout»
 • Alt + M: باز کردن زبانه‌‌ی «Formulas»
 • Alt + A: باز کردن زبانه‌ی «Data»
 • Alt + R: باز کردن زبانه‌ی «Review»
 • Alt + W: باز کردن زبانه‌ی «View»
 • Alt + X: باز کردن زبانه‌ی «Add-ins»
 • Alt + Y: باز کردن زبانه‌ی «Help»
 • Ctrl + Tab: جابه‌جایی بین دفتر کارها
 • Shift + F3: وارد کردن یک تابع
 • Alt + F8: ساخت، اجرا یا ویرایش یک ماکرو
 • Alt + F11: باز کردن ویرایشگر «Microsoft Visual Basic For Applications»
نظر خود را وارد نمایید