0

20 قانون طلایی برای احترام به خود

دوشنبه, 22 اسفند 1401

قانون اول: اگر فکرمیکنی کاری اشتباهه، انجامش نده.

قانون دوم: در صحبت ها همیشه دقیقا همون چیزی روبگو که منظورته.

قانون سوم: هیچ وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگهداری؛ هیچ وقت.

قانون چهارم: سعی کن هرروز یادبگیری و دست از یادگرفتن برنداری.

قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ وقت راجع به خودت بد حرف نزن.

قانون ششم: هیچ وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات برندار.

قانون هفتم: سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس.

قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس.

قانون نهم: با خودت مهربون باش.

قانون دهم: اگه نمی تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش.

قانون یازدهم: سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی.

قانون دوازدهم: به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن. لطف تورو وظیفه ندونن و سپاس گزار باشن.

قانون سیزدهم: با کسی که ازش خوشت نمیاد همنشینی نکن.

قانون چهاردهم: در یاد دادن بخشنده باش.

قانون پانزدهم: از کسی ناراحت هستی بهش بگو ناراحتیتو. دلیلش روبگو و اگه درسته انتظار عذرخواهی داشته باش.

قانون شانزدهم: برای رضایت دیگران، کاری که دوست نداری رو انجام نده.

قانون هفدهم: سعی کن ببخشی اما فراموش نکن.

قانون هجدهم: در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار.

قانون نوزدهم: حرفی رو که نمیپسندی تایید نکن.

قانون بیستم: عاشقی کن، عشق باعث امید به زندگی میشه.

نظر خود را وارد نمایید